Hizmetlerimiz
İmar Barışı Danışmanlığı

İMAR BARIŞI

Yapı Kayıt Belgesi

 

İMAR BARIŞI NEDİR

Öncelikle İmar Barışı bir Af değildir. Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde yapılan açıklamalar ile İmar Barışı;

“İmar Barışı; İmar mevzuatlarına veya ruhsata aykırı yapılmış, yapı kullanım izin belgesi almamış veya yapı kullanım izin belgesi aldıktan sonra yapıya ruhsat ve eklerine aykırı ilaveler yapmış yapıları kapsayan ve bazı yasal haklar ile kullanım olanağı sağlayan yeni bir yasal düzenlemedir.”

İMAR BARIŞININ HEDEFİ

Vatandaşların devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imar aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmaktır.

İMAR BARIŞINA NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU ?

Ülkemizde yaklaşık olarak 13 milyona yakın bağımsız birimin tamamen yada kısmen kaçak olduğu imara ve ruhsat eklerine aykırı yapıldığı düşünülmektedir. Bu durumda ise Özellikle 1950-2000 yılları arası hızlı ve düzensiz kentleşme bunun öncelikli nedenleri arasındadır. İmar barışı vatandaş ile devlet ve devlet kurumları arasında süregelen sorunların ihtilafların kaldırılması, varsa yasal sorunların cezaların ve hak kayıplarının önlenmesi esas alınmıştır. Ayrıca olası bir yıkım kararı çıkması durumunda bile ilgili belediyeler çeşitli nedenler yıkımları gerçekleştirememiş ve yasal süreçler uzamıştır.

Bu durumda ise bu bağımsız birimleri kullanan malikler ise elektrik, su, doğalgaz gibi temel ihtiyaçlardan da faydalanamamaktadır. Bir diğer olumsuz durum ise ticari olarak bağımsız birimleri veya binaları ipotek etmek veya teminat olarak gösteremedikleri içinde kayıplar yaşanmıştır.

 

İMAR BARIŞINDAN HANGİ YAPILAR FAYDALANACAKTIR?

31 ARALIK 2017 tarihinden önce ruhsatsız olarak imal edilmiş yada ruhsatlı olarak başlanmış zaman içinde ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alandaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır.

Yani Yapı Kullanım İzin Belgesi almamış binaların tamamı, Yapı Kullanım İzin Belgesi almış ancak daha sonraki zamanlarda 31 Aralık 2017 tarihinden önceki süreçte bu kısımlara eklemeler yapmış, cins değişikliğine gidilmiş yada iç hacimlerde değişiklik yapılmış binalar bu kanun kapsamındadır.

Kanunun kapsam dışı bıraktığı yapılar; Boğaziçi Sahil Şeridi ve öngörünüm bölgesi, İstanbul Tarihi Yarımadanın Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi ve Gelibolu Tarihi Alan’da belirlenen yerler bu kapsam dışında tutulmuştur. Başkalarına ait taşınmazlar üzerine yapılan yapılar ile hazineye ait olup sosyal donatı için tahsis edilmiş arazilerdeki yapılar yine bu kanun kapsamı dışındadır.

 

YAPI KAYIT BELGESİ NEDİR?

Yapı Kayıt Belgesi gerekli ölçümler ve bilgiler ile birlikte e-devlet şifresi ile sisteme giriş yapılarak yapının yada bağımsız bölümün kaçak ve imara aykırı bölümlerini beyan ederek doldurulan ve sistemden gelen hesap numarasına belirtilen ücreti yatırılması ile tamamlan işlemlerdir. Yapı kayıt belgesi en son olarak sisteme girilerek alınır. Yapı kayıt belgesi ile;

 1. Varsa yıkım kararı, para cezası ve mahkeme süreci sonlanır. Bunlarla ilgili bina yada bağımsız birim sahibine geçmiş ve gelecek dönemler için işlem yapılamaz. Tüm borçlar cezalar silinir, yıkım kararları iptal edilir ve varsa devam eden mahkeme kararları iptal edilir.
 2. Elektrik, su ve doğalgaz gibi binanın kaçak olmasından dolayı alınamayan hizmetler için başvuru yapılabilecek.
 3. İleride yapının kaçak veya ilave kısımlarından dolayı yıkılması yada para cezasına çarptırılması engellenmiş olacak.
 4. Tüm maliklerin ortak rızası ve muvafakatı ile kat mülkiyeti kurulması ve kat mülkiyeti tapularına geçiş sağlanacak.

İMAR BARIŞI İLE KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ

Karşımıza çıkan en çok soru; “İmar Barışı kapsamında kat mülkiyetine geçiş olacak mı?” sorusudur. İskan alınamadığından dolayı kat mülkiyeti kurulamayan yapılarda Yapı Kayıt Belgesi ile aşağıda tanımlanacak şartları sağlamak kaydıyla Kat Mülkiyeti kurulabilir.

 1. Tüm maliklerin muvafakat vermesi.
 2. Umumi hizmetlere ayrılan yerlere denk gelen alanların terk edilmesi.**
 3. Başkasının taşınmazı üzerinde olan kısımların terk edilmesi.
 4. Tüm maliklerin anlaşması ve imar planında yol, yeşil alan park gibi alanların terk edilmesi.

Yukarıdaki şartları sağlamış ve Yapı Kayıt Belgesi almış yapılar binanın mevcut durumunu gösterir Firmamızca hazırlanmış projeler ile birlikte yine firmamız yetkililerince yapılacak başvurular ile Kat Mülkiyetine geçiş yapabilecektir. Bu işlemler sırasında ilgili tapu müdürlüklerince Yapı Kayıt Belgesine ödenen miktar kadar tekrar bir bedel alacaktır.

İşlemler tamamlandığında firmamız tarafından yapı maliklerine kat ittifakı kurulmuş ve kat mülkiyet tapuları sunulacaktır.

Kat mülkiyetine geçiş yapmış yapılar alım-satım işlemlerinde yasallık kazanacaktır. Ayrıca Belediyelerin arsa olarak aldıkları vergiler artık bina değeri üzerinden alınacak ve bir katma değer sağlanacaktır. Buna karşılık malikler ise yasallaşmış yapılarını kredi işlemlerinde kullanabilecek, teminat gösterebilecek, ipotek uygulatabilecektir.

 

HAZİNE TAŞINMAZI ÜZERİNDEKİ YAPILARIN DURUMU

Eğer yapı hazine arazisi üzerinde ise bu yapılarda Yapı Kayıt Belgesi alabilecek. Eğer Yapı Kayıt Belgesi alınmış bir hazine arazisi üzerindeki yapı sahibi iseniz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında başvuru yaparak arsa rayiç bedeli üzerinden binanın oturum alanı kadar bir alanı satın alabileceksiniz.

 

YAPI KAYIT BELGESİNE MÜRACAAT NASIL YAPILIR

Müracaatta yapıya ilişkin bilgilerin doğru girilmesi gerekmektedir. Tapuda işlem yapılırken yapının mevcut durumunu gösteren proje istenecek ve bu projenin Yapı Kayıt Belgesindeki bilgilerle uyumlu olması aranacaktır.

İsteyen malikler e-devlet şifresi ile kendi müracaatlarını kendi yapabilir. Ancak müracaat sırasında bazı teknik sorular sorulmaktadır. Eğer bu sorulara eksik yada hatalı beyan verilir ise ve kat ittifakı kurulması ve kat mülkiyeti için sunulan proje ile farklı alanlarda bir alan söz konusu olur ise tekrar para yatırma yada yanlış beyandan dosyanın iptali de olabilir.

 

Bu sebepten firmamız isteyen kat malikleri ve kanundan faydalanacak kişilere danışmanlık ve proje hizmeti sunmaktadır. Sunduğumuz hizmetler aşağıdaki gibidir;

 

 1. Yapının mevcut durumun ölçülmesi ve ön projelerin hazırlanması
 2. Proje, ruhsat ve eklerine aykırı olan yada hiç ruhsatlandırılmamış kısımlar ile yapı kullanım izin belgesi sonrası yapıya ilave edilmiş kısımların tespit edilmesi ve fotograflanması,
 3. Sistem girişi ve Yapı Kayıt Belgesinin hazırlatılması,

 

Yapı kayıt belgesi alınması sonrasında talebe göre;

 

 1. Maliklerce çıkan bedelin ödenmesi sonrası kat ittifakı projelerinin hazırlanması ve maliklerin onayına sunulması
 2. Maliklerce onaylanan projelerin ilgili tapu müdürlüklerine sunulması ve Kat Mülkiyeti tapularının hazırlatılması.
 3. Maliklerin tapuya ödenecek Yapı Kayıt Belgesi alınması için ödenene harç kadar ücretin ödemesi durumunda Kat Mülkiyeti tapularının maliklere teslim edilmesi.

 

Yukarıda görüldüğü üzere tüm işlemler firmamızca yürütülmekte olup siz değerli hak sahiplerinin haklarının kayba uğramadan en kısa sürede işlemlerin tamamlanması hedeflenmektedir. Bu sürecin sorunsuz biçimde yürütülmesi için alınacak belgenin ve ihtiyacın niteliğine göre;

 1. İşveren ile karşılıklı iş sözleşmesi imzalanır.
 2. İşverenden vekaletname alınır.
 3. Diğer maliklerden muvafakatname alınır.
 4. Firmamızca belirtilen sürelerde belirtilen miktarlar da ödemelerin yapılması istenilir.

 

İMAR BARIŞI TAKVİMİ

(ÖDEMELER SON MÜRACAATLAR)

31.12.2017 Kanun kapsamına girebilecek yapılmış yapıların ve alanların son imalat tarihi.

31.10.2018 Yapı kayıt belgesi almak için son başvuru tarihi.

31.12.2018 Hesaplanan Yapı Kayıt Belgesi ücretlerinin son yatırılma tarihi.

Hali hazırda yayınlanan 7143 sayılı İmar Barışını da içinde barındıran yasaya göre son işlem tarihi 31.12.2018 olarak belirlenmiştir. Ancak Ödeme süresi ve/veya başvuru süresi Bakanlar kurulu kararında 1 sene daha uzatılabilir ifadesi de kanunda yer almaktadır.